در فرم تعیین "موجودی اولیه کالا در انبار"، امکان تخصیص حداقل موجودی، حداکثر موجودی و نقطه سفارش برای هر کالا وجود دارد: ۱- حداقل موجودی: مقدار تعیین شده در حداقل موجودی به این معناست که...

بیستر بخوانید