۱- در منوی "گزارشهای مرتبط با کالا" در سیستم بازرگانی آیتم "گزارش ارزیابی موجودی" را انتخاب می نماییم. ۲- در این گزارش کاربر می تواند موجودی کالای خود را در انبار خاص/همه انبارها بر اساس "آخرین قیمت فروش"، "آخرین قیمت خرید" و قیمتهای فروش    پیشنهادی تهیه نماید. ۳- در صورت انتخاب هر نوع قیمت گذاری، قیمت تمام شده کالا ستون ثابت این گزارش بوده و مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت ارزیابی به عنوان سود و زیان گزارش می شود. ۴- کاربر می تواند بر اساس قیمت انتخابی موجودی کالا را در انبارهای مورد نظر به صورت مقایسه ای در یک ردیف مشاهده نماید....

بیستر بخوانید

گزارش موجودی کالا در دو حالت می تواند به صورت مقایسه ای تهیه شود. الف: گزارش موجودی هر کالا در هر انبار به صورت ردیف تفکیکی برای تهیه این گزارش به صورت زیر اقدام می نماییم: ۱- در فرم "گزارش موجودی کالا" از کمبوباکس "انبار" گزینه "<همه انبارها>" را انتخاب می کنیم. ۲- چک باکس "به تفکیک انبار" را مارک می کنیم. ۳- تاریخ گزارش را تنظیم کرده و گزارش را تهیه می کنیم. این گزارش موجودی کالاها را به تفکیک انبار گزارش می کند. فرمت نمایش این گزارش به این صورت است که برای هر کالا به تعداد انبارهایی که این کالا در آنها موجودی دارد ردیف مجزا نمایش داده می شود. به طور نمونه اگر سازمان ۱۰۰ ردیف کالا و دو انبار داشته باشد و همه کالاها در همه انبارهای موجودی داشته باشد تعداد ردیف گزارش ۲۰۰ ردیف خواهد بود. ب: گزارش...

بیستر بخوانید