۱- در منوی "گزارشهای مرتبط با کالا" در سیستم بازرگانی آیتم "گزارش ارزیابی موجودی" را انتخاب می نماییم. ۲- در این گزارش کاربر می تواند موجودی کالای خود را در انبار خاص/همه انبارها بر اساس "آخرین...

بیستر بخوانید

گزارش موجودی کالا در دو حالت می تواند به صورت مقایسه ای تهیه شود. الف: گزارش موجودی هر کالا در هر انبار به صورت ردیف تفکیکی برای تهیه این گزارش به صورت...

بیستر بخوانید