گزارش "موجودی مقداری کالا" از طریق منوی انبار در اختیار کاربر است. در این گزارش کد، نام و شماره فنی کالا، مقدار و واحد اصلی و فرعی کالا نمایش داده می شود.نکات...

بیستر بخوانید