گزارش "موجودی مقداری کالا" از طریق منوی انبار در اختیار کاربر است. در این گزارش کد، نام و شماره فنی کالا، مقدار و واحد اصلی و فرعی کالا نمایش داده می شود.نکات و ملاحظات مرتبط با این گزارش عبارتند از: ۱- تاریخ گزارش، انبار و دوره مالی مورد نظر از پارامترهایی است که در این گزارش توسط کاربر قابل تنظیم است.پارامتر انبار می تواند یک انبار خاص و یا همه انبارها باشد. ۲- چک باکس به تفکیک انبار: زمانی که در این گزارش گزینه "کلیه انبارها" انتخاب شود با مارک کردن این گزینه می توان موجودی کالاها را به تفکیک هر انبارمشاهده نمود ۳- به تفکیک شماره رهگیری: با مارک کردن این گزینه کالاها به تفکیک شماره رهگیری اختصاص داده شده در عملیات نمایش داده می شوند ۴- کاردکس کالا: با انتخاب گزینه کاردکس کالا در CM فرم می توان بدون نیاز به خروج از گزارش...

بیستر بخوانید