در سیستم بازرگانی این امکان وجود دارد که برای گزارش های فصلی خرید/فروش دسترسی جداگانه ای تعریف کرد به طوری که مثلاٌ کاربران فروش نتوانند گزارش فصلی خرید را ببینند....

بیستر بخوانید