برای تهیه گزارش سود وزیان فاکتور های فروش به تفکیک اقلام کالا از منوی گزارشهای حسابداری فروش، منو آیتم "گزارش سود وزیان فاکتورها" را انتخاب می نماییم.  حالت پیش فرض گزارش سود وزیان عملیات بازرگانی شامل(فروش وبرگشت از فروش) به تفکیک هر فاکتور در فاصله تاریخ مشخص می باشد. از کمبوباکس نوع گزارش نوع "به تفکیک اقلام فاکتور" را انتخاب می نماییم.سیستم در این حالت گزارش سود وزیان اقلام فاکتورها را به تفکیک نمایش می دهد. مشخصات کالا به همراه مقدار، قیمت واحد، تخفیف و مبلغ کل(مقدار*قیمت واحد-تخفیف)،قیمت تمام شده و سود وزیان(مبلغ کل-قیمت تمام شده) از جمله ستونهای این گزارش هستند. نکته ۱: گزارش سود و زیان اقلام ریز فاکتور در فاصله تاریخی مشخص قابل تهیه است. نکته ۲: در تهیه این گزارش عملیات فروش افزاینده سود و برگشت از فروش کاهنده سود در نظر گرفته شده است. نکته ۳: گزارش سود...

بیشتر بخوانید