درصورتیکه نیاز باشد گزارش پارامتریک جدید ایجاد شود که مشابه آن قبلا ساخته شده است می توان از گزارش موجود یک کپی تهیه نمود. برای این منظور کافیست در فرم...

بیستر بخوانید