برای کپی زیر مجموعه یک گروه کالا به گروه دیگر به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- در فرم "معرفی کالا و خدمات " سرفصل های کالا مورد نظر برای انتقال/کپی را انتخاب...

بیستر بخوانید