"ایجاد تقویم متناوب" امکانی است که با استفاده از آن می‌توان زمان کمتری را برای ورود اطلاعات شیفت گروه‌های تردد اختصاص داد. برای استفاده از این امکان مراحل زیر را دنبال...

بیستر بخوانید