گاهی پس از تعریف سرفصل ها و ایجاد تعدادی از اسناد، به این نتیجه می رسیم که برای حساب کل، یا معین مورد نظر باید حساب یا حساب های زیرمجموعه تعریف نمود. با توجه به گردش دار بودن سرفصل مورد نظر، قاعدتا امکان تعریف زیرمجموعه برای آن حساب وجود ندارد تنها راه موجود، حذف کردن گردش حساب مورد نظر است تا بتوان برای آن، حساب زیرمجموعه تعریف کرد. جهت انجام این کار، باید به روش زیر اقدام نمود: - ابتدا حسابی به عنوان حساب واسط، یا موقت ایجاد می نماییم. - سپس از طریق امکان انتقال گردش حساب، کلیه گردش حساب مورد نظر را به حساب واسط انتقال می دهیم (کد ۲۰۲۳ پایگاه دانش) - با این کار، گردش حساب اول، از بین می رود. - سپس برای حساب موردنظر، زیرمجموعه ایجاد کرده و مجددا...

بیستر بخوانید