در منوی انبار و کالا، گزارش های حسابداری کالا، گزارشی تحت عنوان "گزارش گردش کالا" وجود دارد. این گزارش شامل کلیه عملیات ثبت شده برروی کال به صورت تجمعی(در فاصله تاریخی داده شده)...

بیستر بخوانید