در منوی انبار و کالا، گزارش های حسابداری کالا، گزارشی تحت عنوان "گزارش گردش کالا" وجود دارد. این گزارش شامل کلیه عملیات ثبت شده برروی کال به صورت تجمعی(در فاصله تاریخی داده شده) می باشد و می توان وضعیت ورود و خروج کلیه کالاها در انبار انتخاب شده را بررسی نمود. این گزارش شامل اطلاعات ۱- کد، نام و شماره فنی کالا  ۲- مقدار/مبلغ ابتدا  ۳- مقدار/مبلغ وارده  ۴- مقدار/مبلغ صادره  ۵- مقدار/مبلغ انتها می باشد. نکته۱: محدوده تاریخی مورد نظر برای تهیه این گزارش توسط کاربر قابل انتخاب می باشد نکته۲: با استفاده از CM  فرم می توان این گزارش را به تفکیک گروه نیز مشاهده کرد نکته۳: منظور از مقدار و مبلغ ابتدا، مقدار کالا در تاریخ شروع گزارش و منظور از مقدار و مبلغ انتها، مقدار کالا در تاریخ پایان گزارش می باشد. نکته۴: از طریق این گزارش می...

بیشتر بخوانید