در حالت عادی کد حساب و تفصیلیهای مرتبط با هر آرتیکل در سند مالی نمایش داده می شود ولی جهت مرور کلی حسابها و تفصیلی های مرتبط می توان نحوه نمایش را از حالت کد به نام تغییر داد در این حالت سیستم نام حساب ها و تفصیلی های مرتبط با لیست آرتیکل ها را نمایش می دهد. برای تغییر نحوه نمایش از کلید Alt+Y استفاده می کنیم. نکته ۱: در حالت نمایش کد، نام حساب و تفصیلیهای مرتبط با آرتیکل انتخابی پایین فرم سند نمایش داده می شود. نکته ۲: در حالت نمایش نام حساب و تفصیلی ها امکان ورود اطلاعات وجود نداشته و سند به حالت Read Only نمایش داده می شود....

بیستر بخوانید

در حسابداری سنتی سند حسابداری(Journal Voucher) برگه ای است که حداقل یک تراکنش مالی(شامل یک طرف بدهکار و یک طرف بستانکار) در آن نوشته می شده است. و چنین مدرکی پس از امضای مرجع ذی صلاح و صدور آن قابل ثبت در دفاتر کل، معین و روزنامه است. با استفاده فراگیر از کامپیوتر در ثبت تراکنشهای مالی این دیدگاه نیز به طور کلی تغییر یافته است. سند حسابداری در ثبت  رایانه ای  رویدادهای  مالی، عبارت است از یک فرم که کاربر می تواند یک/چند تراکنش مالی را در آن وارد نماید. هر تراکنش مالی مرکب از دو آرتیکل و هر آرتیکل در بردارنده حداقل یک کد حساب و  مبلغ(بدهکار/بستانکار) می باشد به علاوه هر سند مالی الزاما دارای شماره سریال و تاریخ نیز هست. برخی توسعه هایی که در اسناد حسابداری رایانه ای داده  شده...

بیستر بخوانید