در حالت عادی کد حساب و تفصیلیهای مرتبط با هر آرتیکل در سند مالی نمایش داده می شود ولی جهت مرور کلی حسابها و تفصیلی های مرتبط می توان نحوه...

بیستر بخوانید