استهلاک(Depreciation) به مفهوم کاهش ارزش یک دارایی ثابت بر اثر عواملی نظیر گذر زمان، فرسایش ناشی از کار، تغییر تکنولوژی و .. گفته می شود. در حسابداری دارایی ثابت، استهلاک از طریق سرشکن کردن و تخصیص ارزش ثبت شده دارایی به طریقی معقول( و پذیرفته شده) و منظم به دوره های استفاده از آن ادازه گیری و ثبت می شود. روش های متعارف محاسبه استهلاک دارایی های ثابت عبارت از روش مسقیم به سال، نزولی به درصد و مجموع سنوات است: ۱- مستقیم به سال: در این روش هر دارایی طی سنوات مشخصی به میزان ثابت در هر سال مستهلک می شود. مثلا دارایی به ارزش A ریال به صورت         مستقیم به سال با نرخ ۱۰% هر سال معادل ۱۰% از ارزش اولیه آن(A) مستهلک می شود. ۲- روش نزولی به درصد: در این...

بیستر بخوانید

نتیجه تجدید ارزیابی دارایی ها، ممکن است افزایش یا کاهش ارزش دارایی باشد. طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۱، در تجدید ارزیابی، مبلغ کارشناسی شده،جایگزین مبلغ دفتری قبلی شده و استهلاک انباشته حذف می شود در سیستم دارایی پیوست، فرمی به نام  "تجدید ارزیابی" وجود دارد. دراین فرم پس از انتخاب دارایی مورد نظر، مشخصات دارایی نمایش داده می شود و باید تاریخ و مبلغ تجدید ارزیابی درج شود. پس از ثبت عملیات: - بهای تمام شده قبلی حذف می شود - استهلاک انباشته دارایی صفر می شود - مبلغ تجدید ارزیابی جایگزین بهای تمام شده می گردد نکته: تاریخچه عملیات رخ داده برروی دارایی در سیستم نگهداری می شود ...

بیستر بخوانید