به دلایل زیر نمی توان یک کالا را حذف نمود: ۱- کالای انتخابی نوع گروه کالا بوده و دارای زیرمجموعه باشد. ۲- کالای انتخابی در رویداد انبار یا بازرگانی (فرمهای عملیاتی) استفاده شده باشد. ۳- کالای انتخابی در یک یا چند فرم انبار یا بازرگانی انتخاب شده ولی برگه ثبت نشده باقی مانده باشد . ۴- کالای انتخابی در فرمول ساخت تولید مورد استفاده قرار گرفته شده باشد...

بیستر بخوانید