مدیران می توانند در شل حضور و غیاب تحت وب با استقاده از گزارش "کارکرد ماهانه پرسنل" ، گزارشی از کارکرد پرسنل زیر مجموعه خود در دوره محاسباتی دلخواه تهیه نمایند. برای...

بیستر بخوانید

در سیستم حضور و غیاب می توان شرایطی ایجاد کرد تا عامل کارکرد مورد نظر برای پرسنل تنها در صورت اعطاء مجوز به آنها محاسبه شود. به عنوان مثال اضافه...

بیستر بخوانید