۱- در بخش تنظیمات کاربری سیستم فرم شماره ۰۵۹ از "سیستم حسابداری" را انتخاب می کنیم. ۲- میزان کارمزد مورد نظر( به درصد) را در فیلد مقدار تنظیم "نرخ محاسبه کارمزد" وارد می کنیم. ۳- از منوی حسابداری در بخش عملیات دفتر حساب آیتم "محاسبه کارمزد مانده حساب" را انتخاب می کنیم. ۴- در فرم نمایش داده شده، حساب مورد نظر را انتخاب کرده و فاصله تاریخی دلخواه را تنظیم می کنیم. ۵- در این فرم علاوه بر اطلاعات مرتبط با دفتر حساب سه فیلد "مدت"، "کارمزد" و "مانده کارمزد" نیز گزارش می شود. ۶- "مدت" به مفهوم تعداد روز تا تراکنش بعدی حساب می باشد، "کارمزد" میزان کارمزد متعلقه مربوط به تراکش و "مانده کارمزد" مانده کارمزد حسب ماهیت کارمزد محاسبه شده را نمایش می دهد. نکته ۱: کاربر می تواند با کلیک دکمه "حذف از محاسبات" ردیف خاصی را از شمول محاسبه کارمزد خارج کند. نکته ۲: کاربر می تواند با کلیلک دکمه "تغییر تاریخ" تاریخ تراکنش خاصی را تغییر...

بیستر بخوانید