برای محدود کردن کاربران نسبت به دسترسی به حسابها و گزارشهای مرتبط به ترتیب زیر عمل می کینم: ۱- از منوی حسابداری با استفاده از زیر منو "معرفی جموعه حساب" یک مجموعه حساب...

بیستر بخوانید