این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- حساب دریافت/پرداخت کننده ۳- شرح سند ۵- حساب صندوق ۶- مبلغ کل ۷- تفصیلی اول دریافت/پرداخت کننده ۸- تفصیلی دوم دریافت/پرداخت کننده ۹- تفصیلی سوم دریافت/پرداخت کننده ۱۰-تفصیلی چهارم دریافت/پرداخت کننده ۱۱-تفصیلی پنجم دریافت/پرداخت کننده ۱۵- نام طرف حساب ۱۶- شماره تلفن طرف حساب ۱۷- کد اقتصادی طرف حساب ۱۸- نشانی طرف حساب ۱۹-نام شرکت ۲۰-شماره اقتصادی شرکت ۲۱-نشانی شرکت ۲۲-شماره تلفن شرکت ۲۳-شمار نمابر شرکت ۲۴-پست الکترونیک شرکت ۲۵- تفصیلی طرف حساب ۲۶- کدملی طرف حساب ۲۷- توضیحات طرف حساب ۲۸- نمابر طرف حساب ۲۹- ایمیل طرف حساب ۳۰- کدپستی طرف حساب ۳۱- تلفن همراه طرف حساب ۳۲**۳۸ * ۳۹- تنظیم کننده سند ۴۰-جمع هزینه...

بیشتر بخوانید

فرض کنید، می خواهیم در پرینت گزارشی، شماره چک که مقادیر متغیری به خود تخصیص می دهد، نمایش دهیم، در این صورت می توان از امکان مقادیر ورودی توسط کاربر استفاده کرد، به این صورت که: در تغییر فرم Expresion ای انتخاب کرده با Alt+E در قسمت عبارت محاسبات، نوعش را (UserEntry(AliasName  قرار می دهیم و در داخل پرانتز به جای AliasName  نام عامل ورودی را تایپ می کنیم، مثلا: (شماره چک)UserEntry در این صورت، به هنگام  پیش نمایش گرفتن گزارش، فرمی به نام "دریافت اطلاعات از کاربر"، که در آن باکس ورودی ای با نام شماره چک موجود است، باز می شود، هر چه در این باکس وارد کنیم در پرینت نمایش داده خواهد شد....

بیشتر بخوانید