برگ تایید چک سندی است که پیوست یک فقره  چک صادره جهت پرداخت توسط بانک می شود. جهت تهیه برگ تایید چک، در فرم "سند حسابداری"،آرتیکل مرتبط با پرداخت چک(چه از طریق سیستم خزانه داری ایجاد شده باشد و چه به صورت دستی ثبت خورده باشد) انتخاب می کنیم و از  CM فرم آیتم "برگ تایید چک" را انتخاب میکنیم. فرم "گزارشهای ذخیره شده"سیستم فراخوان شده و گزارش "برگ تایید چک" به صورت highlight شده نمایش داده می شود. در صورت تنظیمات درست چاپگر دگمه "چاپ" را کلیک می کینم. نکته: این امکان در مورد برخی حسابهای خاص و بیشتر در سازمانهای دولتی مورد استفاده قرار می گیرد....

بیشتر بخوانید