برای پلاک گذاری خودکار دارایی ها حین ورود دارایی به ترتیب زیر عمل می کنیم: ۱- از منوی امکانات فرم "الگوی پلاک دارایی" را فراخوان می نماییم. ۲- یک رکورد جدید ایجاد می نماییم...

بیستر بخوانید