پست در سیستم اتوماسیون اداری به یک موقعیت اداری اطلاق می شود که دارای وظایف و اختیارات مشخص شده ای می باشد. هر پست می تواند حداکثر یک متصدی داشته باشد و به هر پست یک کارتابل انتساب داده می شود. در صورت جابجایی فرد از یک پست، اطلاعات داخل کارتابل به پست متعلق بوده و با فرد منتقل نخواهد شد. نکته : پست همانگونه که اشاره شد یک موقعیت اداری و اجرایی در سازمان است و نباید آن را با مفهوم پست استخدامی ( مورد استفاده در سیستم های پرسنلی و کارگزینی ) اشتباه گرفت. پست های استخدامی که بواسطه صدور احکام کارگزینی به افراد منتسب می شوند دارای ویژگی های متفاوتی با پست ها و سمت های اداری می باشند بعنوان مثال هر فردی در سازمان بواسطه ردیف استخدامی خود...

بیشتر بخوانید