گاهی نیاز است در پرینت چک،مبلغ را به طریقی از ابتدا و انتها محدود کنیم که پس از چاپ قابل ویرایش نباشد برای این منظور دو راهکار وجود دارد : ۱-قراردادن...

بیستر بخوانید