به یکی از دلایل ذیل ممکن است مشخصات طرف حساب در چاپ فاکتور دیده نشود: ۱- اشتباه بودن مشخصات توابع مربوطه در تغیر فرم چاپی، ۲-ارتباط کد ویژه "فروشنده و خریدار متفرقه" به حسابهای...

بیستر بخوانید