جهت چاپ اطلاعات مرتبط با ارز، لازم به ذکر است که این امکان  فقط در دو نوع سند "سند ارزی" و "ساده در سطح تفصیلی به ترتیب سند" در دسترس می باشد. شماره قابل اختصاص به اطلاعات ارز در این اسناد به شرح زیر می باشد: سند ارزی: ۱۳- نام ارز ۱۴- مبلغ ارز ساده در سطح تفصیلی به ترتیب سند: ۲۲- مبلغ ارز ۲۳- نام ارز ۲۴-نرخ ارز...

بیشتر بخوانید