جهت چاپ اطلاعات مرتبط با ارز، لازم به ذکر است که این امکان  فقط در دو نوع سند "سند ارزی" و "ساده در سطح تفصیلی به ترتیب سند" در دسترس می باشد. شماره قابل اختصاص...

بیستر بخوانید