"تاریخ پایان" ثبت شده برای هر پروژه در فرم "معرفی پروژه ها" مبنای نمایش آن ها در زمان تسهیم کارکرد به تفکیک پروژه می باشد به این معنی که اگر تاریخ پایان پروژه ای قبل از تاریخ جاری سیستم عامل باشد، نام پروژه جهت ثبت کارکرد روی آن نمایش داده نمی شود و با اینکار امکان تسهیم کارکرد روی پروژه های به اتمام رسیده غیر ممکن می شود. به عبارت دیگر سیستم در زمان تسهیم کارکرد به تفکیک پروژه، همواره پروژه هایی را در دسترس کاربر قرار می دهد که تاریخ پایان آنها بزرگتر از تاریخ جاری باشد. ...

بیستر بخوانید