برای تهیه لیست افراد غایب در سازمان در روز مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید : ۱- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش پرسنل غایب در سازمان" شوید . ۲- تاریخ مورد...

بیستر بخوانید