در فرم سند پرداخت بعد از انتخاب دریافت کننده مورد نظر با کلیک برروی دکمه "پرداخت چکهای موجود نزد صندوق"  لیست تمامی چکهای دریافت شده نمایش داده می شود و امکان انتخاب چک های مورد نظر فراهم می شود. نکته ۱: با استفاده از این روش وضعیت چک به واگذار شده تبدیل می شود. نکته ۲: با حذف رسید پرداخت شامل چک های واگذار شده وضعیت این چک ها به وصول نشده تغییر می یابد....

بیشتر بخوانید