هنگامی که سیستم های مالی/اداری ارتقا داده می شوند، نیاز است دیتابیس های مورد استفاده، با توجه به تغییرات سیستم به روزرسانی شوند. برای این منظور ۲ راه وجود دارد: ۱- ساخت...

بیستر بخوانید