برای ویرایش گروهی مانده مرخصی پرسنل مراحل زیر را دنبال کنید ۱- ا ز منوی پرسنل وارد فرم اطلاعات اولیه پرسنل شوید. ۲- پرسنل مورد نظر خود را با استفاده از کلید...

بیستر بخوانید