گزارش اطلاعات نامعتبر ساعت یکی از گزارش های سیستم حضور و غیاب می باشد که به کاربر وضعیت تردد ناقص پرسنل را در دوره انتخابی نمایش می دهد و امکان اصلاح آنها را (در صورت وجود رکورد ناقص) نیز فراهم می کند. به عنوان مثال در صورتی که پرسنلی بدون ثبت ساعت خروج روی دستگاه ساعت از سازمان خارج شود، اطلاعات این پرسنل در روز مذکور به عنوان اطلاعات ناقص در این گزارش نمایش داده خواهد شد. کاربر سیستم حضور و غیاب می تواند قبل از انجام محاسبات ابتدا وارد این فرم شده و اطلاعات موجود در این فرم را برای دوره محاسبه موردنظر اصلاح نماید برای اصلاح این عوامل کافیست روی رکورد مورد نظر کلیک کرده و کارکرد ناقص فرد را اصلاح نمایید. لازم به توضیح است بعد از اصلاح...

بیشتر بخوانید