در حالت بنگاه های خصوصی این عمل معمول نیست و سیستم نیز اجازه این عمل را به کاربر نمی دهد ولی در سازمانها و موسسات دولتی معمولا دوره مالی هر سال تا پایان فروردین سال بعد تعریف شده و بدین ترتیب حداقل یک ماه بین دوره مالی جاری با دوره مالی بعدی همپوشانی تاریخی به وجود می آید و سیستم نیز در حالتی که برنامه با OPTION‌ دولتی آماده شده باشد اجازه این همپوشانی تاریخی را خواهد داد....

بیشتر بخوانید