هزینه یابی بر مبنای فعالیت(Activity Based Costing) مبتنی بر این فرض است که فعالیتها در درون هر بنگاه منابع را مصرف می کنند و محصولات و خدمات حاصل انجام فعالیت ها است. در این روش ابتدا کلیه فعالیت های سازمانی شناسایی شده و به عنوان موضوعات هزینه ثبت می شوند و همه هزینه های سازمانی به این موضوعات تخصیص می یابد. در مرحله دوم بر مبانی شاخصهای تعریف شده هزینه های جذب شده به محصولات تولیدی یا خدمات ارائه شده تسهیم می شود. در این مدل هزینه یابی(Costing Model) تمرکز بر هزینه های غیر مستقیم سازمانی است بر خلاف روش های مرسوم که بیشتر روی هزینه های مستقیم متمرکز است به علاوه ردیابی  عوامل هزینه به مدیریت امکان بهینه سازی فعالیت ها و حذف فعالیت های غیر ضرور یا تغییر روش در انجام فعالیت ها را...

بیشتر بخوانید