هزینه یابی بر مبنای هدف(Target Based Costing) راهکاری برای رسیدن به قیمت تمام شده محصول بر اساس قیمت فروش محصول به بازار و حاشیه سود مورد انتظار است. در واقع هزینه یابی بر مبنای هدف، میزان فروش و سود ناشی از فروش را به صورت پیش فرض لحاظ کرده و در صدد است با بهینه سازی آنالیز، طراحی و تولید محصول فیمت تمام شده محصول را به سطحی برساند که سود مورد انتظار تامین شود. در واقع هزینه یابی بر مبنای هدف مبتنی بر معادله ساده زیر می باشد: بهای تمام شده=سود مورد انتظار-فروش پیش بین شده در این روش چون قیمت فروش بازار بهای تمام شده محصول را تعیین می کند در واقع مدیریت بهای تمام شده جهت رسیدن به سود مورد انتظار یک مدیریت فراگیر سازمانی جهت حفظ بازار و موقعیت تجاری سازمان است....

بیشتر بخوانید