این اطلاعات در دو بخش مرتبط با سند و مرتبط با آرتیکلهای سند قابل طبقه بندی است: بخش اطلاعات سند: ۰- شماره سند ۱- تاریخ سند ۲- نوع سند ۳- شماره برگ مرجع ۴- کد انبار ۵- شرح سند ۶- درخواست کننده ۷- حساب درخواست کننده ۸-نام شرکت ۹-کد اقتصادی شرکت ۱۰- *** ۱۱-شماره تلفن شرکت ۱۲- شماره نمابر شرکت ۱۳- پست الکترونیک شرکت ۱۴- شماره سفارش ۱۵- تاریخ سفارش ۱۶- ۲۸ سایر اطلاعات ۲۹-کد تفصیلی اول ۳۰- نام تفصیلی اول ۳۱- شماره عطف ۳۲- کد تفصیلی اول ۳۳- نام تفصیلی اول ۳۴- کد تفصیلی دوم ۳۵- نام تفصیلی دوم ۳۶- کد تفصیلی سوم ۳۷-نام تفصیلی سوم ۳۸- کد تفصیلی چهارم ۳۹- کد تفصیلی چهارم ۴۰- کد تفصیلی پنجم ۴۱- نام تفصیلی پنجم بخش اطلاعات آرتیکلهای سند: ۰-کد کالا ۱- نام کالا ۲- مقدار اصلی ۳- واحد...

بیشتر بخوانید