در حالت پیش فرض کاربران سیستم حضور و غیاب قادر به تغییر واحد سازمانی پرسنل نمی باشند و تنها می توانند واحد مامور به را تغییر دهند. علت این محدودیت نیز این است که تعیین واحد سازمانی پرسنل در سیستم کارگزینی انجام می شود و سیستم حضور و غیاب بصورت مستقل واحد سازمانی پرسنل را نگهداری نخواهد کرد و تغییر واحد سازمانی در یکی از دو سیستم حضور و غیاب یا کارگزینی به منزله تغییر واحد سازمانی در هر دو سیستم است. اما در شرایطی که تنها سیستم حضور و غیاب در سازمان استفاده می شود، لازم است تا کاربران سیستم حضور و غیاب قادر به تغییر واحد سازمانی باشند. برای ایجاد چنین امکانی کافی است تنظیم "امکان تغییر واحد سازمانی" در فرم شماره ۱۳ ( اطلاعات سازمانی پرسنل) برای گروه کاری مورد...

بیشتر بخوانید