نکته ۱- تراز آزمایشی گزارشی است که طی آن عملکرد ثبت اسناد بر اساس حسابداری دوبل با آن چک شده و صحت عملکرد حسابداران را نشان می دهد (باید جمع ستونهای بدهکار و بستانکار جفت در هر ستون از گزارش برابر باشند)بنابراین اگر در حسابداری سنتی تراز آزمایشی ناتراز باشد نشان از عملکرد نادرست و گزارش اشتباه و یا ثبتهای اشتباه مالی و ورود سندهای ناتراز به مجموعه است. نکته ۲- این گزارش معادل ترازنامه شرکت بعلاوه گزارش سود و زیان می باشد (در دو ستون آخر) و در صورت بسته شدن تمامی حسابهای موقت معادل تراز نامه می باشد نکته ۳- تراز آزمایشی بر دو اساس نمایش داده می شود  (تراز بر اساس سند های ثبت شده در محدوده تاریخی دلخواه یا سندهای ثبت شده و ثبت نشده در محدوده زمانی دلخواه) تکته ۴- تراز در...

بیشتر بخوانید