با انتخاب تنظیمات نمایشی از منوی امکانات فرم مربوط به تنظیمات کلی برنامه باز می شود در این فرم امکانات مختلفی در اختیار کاربر قرارداردکه شامل موارد زیر می شود: ۱- تنظیم تصویر یا رنگ زمینه ۱-۱- برای انتخاب رنگ زمینه دلخواه: با انتخاب "رنگ زمینه" از منوی باز شدنی دگمه ای جهت انتخاب رنگها فعال می شود که امکان انتخاب رنگ دلخواه را می دهد. ۱-۲- برای انتخاب تصویر : با انتخاب چک باکس " تصویر" دگمه انتخاب تصویر جهت انتخاب تصویر از مسیر دلخواه فراهم می شود. ۲- تنظیمات مربوط به نمایش میله ابزار و ساعت و تاریخ با مارک کردن گزینه های دلخواه می توان نسبت به نمایش یا عدم نمایش موارد موجود اقدام نمود ۳- تنظیم رنگ فیلدها و قسمتهای مختلف برنامه ۴- تنظیم مشخصات فونت فرم های برنامه نکته ۱: تصویر زمینه انتخاب شده، جزء تنظیمات شخصی شما...

بیشتر بخوانید