با انتخاب تنظیمات نمایشی از منوی امکانات فرم مربوط به تنظیمات کلی برنامه باز می شود در این فرم امکانات مختلفی در اختیار کاربر قرارداردکه شامل موارد زیر می شود: ۱- تنظیم...

بیستر بخوانید