ثبت کارمزدهای ریالی درحواله های ارزی در نرم افزار صرافی پیوست چگونه انجام می شود ؟ در بحث خرید فروش های حواله یک بخشی از معامله مربوط به کارمزد میشود که گاهی این کارمزد ریالی و گاهی ارزی می باشد. برای ثبت کارمزدهای ریالی در سیستم صرافی پیوست، ابتدا باید یک کالای خدماتی به نام کارمزد حواله و یک مرکز موجودی به نام کنترل خدمات کارمزدی تعریف شود. در زمان راه اندازی سیستم صرافی پیوست، اطلاعات تعریف شده این موارد را پوشش می دهد. در فاکتور خرید یا فروش ارز، پس از ورود اطلاعات آرتیکل خرید یا فروش ارز مربوطه، در آرتیکل بعدی انبار کنترل خدمات کارمزدی و ارز کارمزد حواله را انتخاب می کنیم برای ورود اطلاعات تعداد و قیمت در ثبت کارمزدهای ریالی درحواله های ارزی دو روش وجود دارد: ۱- تعداد و...

بیشتر بخوانید