ثبت کارمزدهای ریالی درحواله های ارزی در نرم افزار صرافی پیوست چگونه انجام می شود ؟ در بحث خرید فروش های حواله یک بخشی از معامله مربوط به کارمزد میشود که...

بیستر بخوانید