در حالت عادی کد حساب و تفصیلیهای مرتبط با هر آرتیکل در سند مالی نمایش داده می شود ولی جهت مرور کلی حسابها و تفصیلی های مرتبط می توان نحوه نمایش را از حالت کد به نام تغییر داد در این حالت سیستم نام حساب ها و تفصیلی های مرتبط با لیست آرتیکل ها را نمایش می دهد. برای تغییر نحوه نمایش از کلید Alt+Y استفاده می کنیم. نکته ۱: در حالت نمایش کد، نام حساب و تفصیلیهای مرتبط با آرتیکل انتخابی پایین فرم سند نمایش داده می شود. نکته ۲: در حالت نمایش نام حساب و تفصیلی ها امکان ورود اطلاعات وجود نداشته و سند به حالت Read Only نمایش داده می شود....

بیشتر بخوانید