با توجه به نوسانات قیمت و جهت ارزیابی مجدد موجودی کالا می توان از امکان ارزیابی خودکار سیستم برای همه کالاها در همه انبارها استفاده نمود. مراحل انجام کار به صورت...

بیستر بخوانید

در انواع عملیات بازرگانی و هنگام صدور فاکتور، برای مدیریت میزان ورود و خروج کالا گاهی لازم است مقدار موجودی کالا در انبار انتخاب شده و یا کلیه انبارها چک شود. برای...

بیستر بخوانید

با توجه به اینکه اکثر گزارشهای سیستم انبار براساس بهای تمام شده کالا می باشد، این گزارش یک گزارش برای پیش بینی ارزش موجودی بر حسب قیمت فروش دلخواه می...

بیستر بخوانید

روش اطمینان از اطلاعات مالی در سیستم پیوست(چک لیست کنترل) : ۱- اخذ گزارش بررسی اطلاعات وکنترل صفر بودن کلیه مقادیر ۲- تطبیق حسابهای سیستمی تراز آزمایشی با  زیر سیستمهای مربوطه. حساب های...

بیستر بخوانید