در فرم معرفی کالا دکمه ای به نام انتقال موجودی از دوره قبل وجود دارد که ۳ گزینه برای انتقال موجودی در اختیار کاربر قرار گرفته است : ۱- می توانید کالاهایی مورد نظر را با دکمه + انتخاب کنید و از فرم انتقال موجودی از دوره قبل گزینه کالاهای انتخاب شده را انتخاب کنید . ۲- می توانید از فرم انتقال موجودی گزینه همه کالاها را انتخاب کنید . ۳- می توانید گزینه از کد تا کد را انتخاب کنید و خودتان مشخص کنید موجودی کدام کالاها انتقال یابد . تیک انتقال از کاردکس مقداری: اگر این تیک را انتخاب کنید تمامی موجودی ها از کاردکس مقداری و با قیمت ۱ ریال بدون در نظر گرفتن قیمت تمام شده از دوره جدید منتقل می شود در غیر اینصورت تمامی موجودی ها از کاردکس مقداری ریالی...

بیشتر بخوانید