در اولین دوره کار با سیستم انبار نیاز به تعیین موجودی اولیه کالا در هر انبار می باشد(درست مانند سند افتتاحیه در سیستم حسابداری) در دوره های بعدی سیستم به طور...

بیستر بخوانید