در ابتدای سال مالی جدید با استفاده از فرم مدیریت دوره های مالی می توان به تعریف دوره مالی جدید و کار در این دوره اقدام نمود ولی توجه به نکات زیر ضروری است : ۱- هنگام تعریف دوره مالی جدید دقت نمائید که دوره قبلی دائمی و یا ادواری بوده و در صورت عدم تمایل به تغییر همان وضعیت را انتخاب کنیم. ۲- با تعریف دوره مالی اطلاعات چک های با وضعیت باز به دوره مالی جدید منتقل می شود (چکهای دریافتنی وصول نشده، درحال وصول و برگشتی و چک های پرداختنی پاس نشده) نکته مهم : باید دقت نمود که قبل از تعریف دوره مالی جدید وضعیت چک ها در دوره مالی قبل نهایی شده باشد چون با اعمال تغییرات روی چکها در دوره مالی قبلی این تغییرات پس از ایجاد دوره مالی...

بیشتر بخوانید