گاهی لازم است جهت کنترل موجودی کل کالای درج شده در فاکتور توسط انباردار، این مقدار در قسمتی از فرمهای عملیات انبار درج شود. برای این منظور کافی است از تابع GetMerchInventory در سیستم گزارش ساز و تنظیم آرگومان ورودی [N,0] استفاده شود. با این کار مقدار موجودی هر سطر فرم عملیاتی مورد نظر قابل چاپ خواهد بود. نکته: ابن امکان در فرم های بازرگانی نیز قابل استفاده می باشد....

بیشتر بخوانید