گاهی لازم است جهت تصمیم گیری برای سفارش کالا و یا خرید مجدد، مقدار مصرفی کالای مورد نظر در قسمتی از فرم های عملیات انبار درج شود.  برای این منظور کافی است از تابع GetMerchOutput در سیستم گزارش ساز و تنظیم آرگومان ورودی [N,0] استفاده شود. با این کار مقدار خارج شده هرکالای ثبت شده در فرم عملیاتی مورد نظر قابل چاپ خواهد بود. نکته۱: این امکان در کلیه فرم هایی که کد کالا در آن درج می شود قابل استفاده می باشد. نکته۲: عموما از این امکان در فرم سفارش خرید کالا استفاده می شود تا براساس آن برای تایید سفارش خرید تصمیم گیری شود....

بیشتر بخوانید