جهت محاسبه خودکار مقدار فرعی کالا در فاکتورها، باید در فرم معرفی کالا با استفاده از منوی شناور،در فرم لیست واحدهای فرعی  "ضریب تبدیل واحد اصلی به فرعی" را تعیین نماییم با انجام...

بیستر بخوانید