جهت محاسبه خودکار مقدار فرعی کالا در فاکتورها، باید در فرم معرفی کالا با استفاده از منوی شناور،در فرم لیست واحدهای فرعی  "ضریب تبدیل واحد اصلی به فرعی" را تعیین نماییم با انجام این کار هنگامی که در فاکتور مقدار اصلی را وارد کنیم، سیستم مقدار فرعی آن کالا را محاسبه و در فیلد مربوطه قرار می دهد به عنوان مثال واحد اصلی عدد و واحد فرعی بسته می باشد و هر ۶ عدد ۱ بسته است. اگر در فرم واحد فرعی، این نسبت ثبت شود، زمانیکه مقدار ۶ را در فیلد واحد اصلی درج می کنیم سیستم عدد ۱ را در فیلد واحد فرعی ثبت می کند....

بیشتر بخوانید