گزارش موجودی کالا در دو حالت می تواند به صورت مقایسه ای تهیه شود. الف: گزارش موجودی هر کالا در هر انبار به صورت ردیف تفکیکی برای تهیه این گزارش به صورت زیر اقدام می نماییم: ۱- در فرم "گزارش موجودی کالا" از کمبوباکس "انبار" گزینه "<همه انبارها>" را انتخاب می کنیم. ۲- چک باکس "به تفکیک انبار" را مارک می کنیم. ۳- تاریخ گزارش را تنظیم کرده و گزارش را تهیه می کنیم. این گزارش موجودی کالاها را به تفکیک انبار گزارش می کند. فرمت نمایش این گزارش به این صورت است که برای هر کالا به تعداد انبارهایی که این کالا در آنها موجودی دارد ردیف مجزا نمایش داده می شود. به طور نمونه اگر سازمان ۱۰۰ ردیف کالا و دو انبار داشته باشد و همه کالاها در همه انبارهای موجودی داشته باشد تعداد ردیف گزارش ۲۰۰ ردیف خواهد بود. ب: گزارش...

بیستر بخوانید

در سیستم بازرگانی پیوست گزارشی وجود دارد که نشان دهنده عملیات بازرگانی ثبت شده برای هر کالا به تفکیک ۱۲ ماه سال می باشد. این گزارش اطلاعاتی مانند نام کالا ، کد کالا ، مقدار و مبلغ را در دوره های مالی دلخواه در اختیار قرار می دهد. و با استفاده از آن می توان مقایسه ای بین میزان تراکنش کالا در هر ماه سال انجام داد برای استفاده از این گزارش کافیست مراحل زیر را دنبال کنید. ۱- از منوی "گزارش های بازرگانی" زیر منوی "سایر گزارشها"  گزارش "کاردکس عملیات بازرگانی کالا" را انتخاب کنید ۲- نوع عملیات بازرگانی مورد نظر را از داخل لیست بازشونده نوع انتخاب نمایید با این کار لیست کالاهایی که در این نوع عملیات شرکت کرده اند نمایش داده می شود و به ازای هر ماه مقدار و مبلغ ثبت شده برای آن...

بیستر بخوانید