گزارش موجودی کالا در دو حالت می تواند به صورت مقایسه ای تهیه شود. الف: گزارش موجودی هر کالا در هر انبار به صورت ردیف تفکیکی برای تهیه این گزارش به صورت...

بیستر بخوانید

در سیستم بازرگانی پیوست گزارشی وجود دارد که نشان دهنده عملیات بازرگانی ثبت شده برای هر کالا به تفکیک ۱۲ ماه سال می باشد. این گزارش اطلاعاتی مانند نام کالا...

بیستر بخوانید