هر بنگاهی اموال، منابع مالی و مطالباتی دارد که دارایی(Assets) نامیده می شود. این داراییها از منابع مالی سهامداران(صاحبان) بنگاه و بستانکاران آن تامین می شود. بنگاه در مقابل بستانکاران و اشخاص دیگر تعهداتی دارد که بدهی(Liabilities) نامیده می شود و باید از محل دارایی های بنگاه پرداخت شود. مازاد دارایی بر بدهی یک بنگاه حق مالی سهامداران(صاحبان) بنگاه بر دارایی های آن است که سرمایه(Capital) نامیده می شود. این توازن مبنای معادله حسابداری است که به قرار ذیل بیان می شود: دارایی=بدهی+سرمایه این معادله را معادله اساسی حسابداری(Accounting Equation) می نامند.این معادله نشان می دهد که در مقابل یک ریال یک بنگاه حق مالی(Equity) وجود دارد و این حق به بستانکاران یا سهامداران تعلق دارد....

بیشتر بخوانید