مرکز فروش جهت ساماندهی سازمان فروش و تفکیک عملیات بازرگانی هر واحد در نظر گرفته شده است. در واقع هر تراکنش بازرگانی به یک مرکز فروش مرتبط است. تفکیک اسناد فروش در مراکز فروش قابلیت های ذیل را در اختیار می گذارد: ۱- هر مرکز فروش سریال عملیات بازرگانی خرید/فروش/برگشت از خرید و...

بیشتر بخوانید