برای این کار مراحل زیر را دنبال نمایید: ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید. ۲- در این فرم بر روی کلید "گروه های کاری" کلیک نمایید و گروه کاری کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید. ۳- در تنظیمات فرم شماره ۰۲۶ "برگه های سایر عوامل" آیتم "جلوگیری از ورود رکورد های همپوشان روزانه" و "جلوگیری از ورود رکورد های همپوشان ساعتی" را مارک کنید. ۴- در تنظیمات فرم شماره ۰۳۷ "برگه های ماموریت" آیتم "جلوگیری از ورود رکورد های همپوشان روزانه" و "جلوگیری از ورود رکورد های همپوشان ساعتی" را مارک کنید. نکته : جلوگیری از همپوشانی عوامل روزانه و ساعتی به تفکیک قابل تنظیم هستند. ...

بیشتر بخوانید

برای این تنظیم مراحل زیر را دنبال نمایید : ۱- از منوی امکانات وارد فرم "مدیریت کاربران" شوید. ۲- در این فرم بر روی کلید "گروه های کاری" کلیک نمایید و گروه کاری کاربر مورد نظر را انتخاب نمایید. ۳- در تنظیمات فرم شماره ۰۳۸ "کارکرد روزانه" آیتم "عدم ایجاد خودکار برگه های مرتبط با مرخصی و ماموریت"  را مارک کنید. ۴- در تنظیمات فرم شماره ۰۷۶ "کارکرد روزانه فرم شماره دو" آیتم "عدم ایجاد خودکار برگه های مرتبط با مرخصی و ماموریت" را مارک کنید....

بیشتر بخوانید