در منوی خزانه داری، در فرم معرفی مراکز دریافت/ پرداخت پس از تعریف مراکز خزانه داری، می توان برای هر مرکز به تعداد نامحدود باجه تعریف کرد از آنجاییکه حسابهای مورد استفاده در عملیات دریافت/پرداخت به باجه ها مرتبط می گردند و همچنین می توان دسترسی به باجه ها را برای کاربران محدود کرد، در نتیجه می توان دسترسی به حسابهای مورد استفاده در خزانه داری را نیز برای کاربر محدود نمود. برای این منظور کافیست مراحل زیر انجام شود: ۱- حسابهای مرتبط با هر باجه برای هر عملیات تعیین گردد. ۲- در منوی امکانات، مدیریت کاربران، دسترسی های ویژه، دسترسی به هر باجه برای هر کاربر مشخص گردد...

بیشتر بخوانید